Sáng 18-9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương tổ chức phiên họp thứ 22, cho ý kiến về Đề án thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao, Quân ủy Trung ương đã trình bày Tờ trình về các đề án: "Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Tòa án"; "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực xảy ra trong các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Kiểm sát khi thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp"; "Thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp trong Quân đội".

Qua thảo luận, các thành viên Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với các đề án về thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp. Nhiều ý kiến cho rằng, các đề án đã chuẩn bị công phu, trên cơ sở nghiên cứu lý luận và kết quả tổng kết thực tiễn công tác phòng, chống tiêu cực. Các đề án cơ bản đã xác định đúng hành vi, thực trạng tình hình tiêu cực và chỉ ra những biểu hiện của hành vi tiêu cực trong hoạt động tiền tố tụng, hoạt động tố tụng của Tòa án; đánh giá thực trạng tham nhũng, tiêu cực và công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp của Viện Kiểm sát nhân dân. Mặt khác, các đề án đã đưa ra được phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tư pháp…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Đề án thực trạng và giải pháp phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp là đề tài khó và hết sức quan trọng; góp phần xây dựng và tác động ngày càng tốt hơn đến hoạt động của ngành Tư pháp. Do đó, việc thảo luận cần đánh giá, phân tích, làm rõ mục đích, yêu cầu phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp; đồng thời đưa ra những giải pháp hữu hiệu để phòng, chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp có hiệu quả.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang yêu cầu Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao tiếp thu, chỉnh lý lại những nội dung góp ý để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của đề án. Trong đó, nội hàm của mỗi đề án phải được xây dựng trên cơ sở các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tiêu cực và những phát sinh từ tình hình thực tiễn, bởi đây là những cơ quan bảo vệ công lý.

Chủ tịch nước lưu ý bên cạnh những giải pháp của Đảng, Nhà nước đang có giá trị, mỗi đề án phải đưa ra được các giải pháp mới sát với từng lĩnh vực, như vậy sẽ hiệu quả hơn. Đồng thời, giải pháp trong mỗi đề án phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phải giáo dục được lòng tự trọng, danh dự cá nhân trong đội ngũ cán bộ làm công tác tư pháp. Mỗi đề án phải chú trọng đến công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ, công chức, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán…

HNM