(baodautu.vn) Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng vừa ký Quyết định 2284/QĐ-TTg, phê duyệt Đề án “Triển khai Nghị định số 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng”.

Theo đó, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tổ chức triển khai đề án. Các tỉnh thành lập Ban chỉ đạo tỉnh về triển khai Nghị định do lãnh đạo UBND tỉnh làm trưởng ban. Đề án được triển khai nhằm mục tiêu đề ra các nội dung, biện pháp cụ thể để khẩn trương thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trong thực tế cuộc sống, đáp ứng các nhu cầu của người lao động lâm nghiệp trên địa bàn rừng núi; thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng. Trong đó, năm 2011 tập trung thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tập huấn; xây dựng và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật cấp Bộ, cấp tỉnh hướng dẫn thực thực hiện Nghị định; tổ chức xây dựng và phê duyệt các đề án, dự án cấp tỉnh có liên quan đến việc tổ chức triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ năm 2012 trở đi tổ chức triển khai thực hiện các đề án, dự án và tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho các đối tượng theo đúng quy định tại Nghị định...