Trong số này có 6 sản phẩm chính thức và 3 sản phẩm dự bị.

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Danh mục sản phẩm quốc gia thực hiện từ năm 2012 thuộc Chương trình phát triển sản phẩm quốc gia đến năm 2020.

6 sản phẩm chính thức gồm: Sản phẩm lúa gạo Việt Nam chất lượng cao, năng suất cao; sản phẩm thiết bị siêu trường, siêu trọng; sản phẩm bảo đảm an ninh, an toàn mạng thông tin; sản phẩm động cơ sử dụng cho phương tiện giao thông vận tải; sản phẩm vắc-xin phòng bệnh cho người và vật nuôi của Việt Nam và sản phẩm phục vụ an ninh quốc phòng.

Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo Chương trình đôn đốc, chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai xây dựng và thực hiện các đề án phát triển sản phẩm quốc gia đã được phê duyệt. Trong từng trường hợp cụ thể, ngoài các cơ chế chính sách đã được quy định tại Quyết định 2441 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành, địa phương có liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế chính sách ưu đãi đặc thù của từng Đề án phát triển các sản phẩm quốc gia đã được phê duyệt./.