(ANTĐ) - TP Hà Nội vừa có các quyết định phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2011-2016 tại 29 quận, huyện, thị xã trên địa bàn.

Theo đó, số đại biểu được bầu cũng như số đơn vị bầu cử được chia theo từng nhóm xã, phường, thị trấn. Số lượng đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIV là 95 người với cơ cấu ít nhất 35% là nữ, 15% người ngoài Đảng, trên 15% là đại biểu dưới 35 tuổi, 2,1% đại biểu dân tộc thiểu số, 3,15% đại biểu tự ứng cử và 40% đại biểu tái cử. Cũng liên quan tới bầu cử đại biểu HĐND, Ủy ban bầu cử TP đã nhận được 182 hồ sơ, gồm 10 hồ sơ tự ứng cử và 172 hồ sơ do các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị được MTTQ TP phân bổ.