Việc chuyển đổi sắp xếp DNNN ngành xây dựng (XD) phát triển với tốc độ nhanh, cộng với sự xuất hiện các loại hình DN mới làm cho LĐ trong DNNN giảm mạnh, một bộ phận LĐ nghỉ việc theo NĐ 41/CP, nghỉ thôi việc theo Bộ luật LĐ, nghỉ mất sức, nghỉ hưu...