TP - Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có gần 770 đô thị, với tỷ lệ đô thị hóa hơn 33%. Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị cho rằng, phát triển đô thị còn bị động, thiếu kế hoạch gây lãng phí tài nguyên, nguồn lực.

Các đô thị chủ yếu phát triển nhà ở thương mại, chưa quan tâm đúng mức đến đối tượng thu nhập thấp; công tác quản lý đô thị còn bất cập, chồng chéo… gây ảnh hưởng đến phát triển bền vững và diện mạo đô thị.

Các chính sách về tăng trưởng xanh đã thực hiện được hơn 10 năm, nhưng thực tế phát triển đô thị theo hướng này tại Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn đầu.

LÊ HỮU VIỆT