Ngày 6/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam phối hợp với Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh tổ chức hội thảo “Phát huy vai trò, trách nhiệm và năng lực đội ngũ trí thức thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa” đến đông đảo cán bộ chủ chốt, những nhà quản lý… trên địa bàn tỉnh.

Tại hội thảo, đại diện nhiều ngành, tổ chức đã tham luận, trao đổi những kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn hoạt động ở cơ sở, nêu thực trạng công tác thực hiện chế độ, chính sách và xây dựng cơ chế thu hút cán bộ của tỉnh, bàn biện pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đề xuất giải pháp đến năm 2015. Ông Trần Văn Cận, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết: nhằm thực hiện tốt Nghị quyết 27-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ CNH-HĐH, trong thời gian tới các cấp ủy Đảng từ tỉnh đến cơ sở cần rà soát các cơ chế, chính sách, các chỉ tiêu mục tiêu về xây dựng đội ngũ trí thức của địa phương, đơn vị. Tỉnh tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức hoạt động; tiếp tục tập trung nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức; tăng cường đào tạo, nâng cao số lượng, tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học, nhất là các ngành khoa học kỹ thuật. Xác định rõ xây dựng đội ngũ trí thức là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tỉnh tăng cường công tác xã hội hóa, huy động nhiều nguồn lực để đào tạo trí thức và hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo nghệ thuật; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và giải quyết kịp thời vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, nhiệm vụ về xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trên địa bàn./.