ND- Tổng công ty Xây dựng Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước thuộc Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 1498/BXD-TCCB ngày 11-12-1982 trên cơ sở hợp nhất 12 đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng.