(GD&TĐ)-Hôm nay (9/3), Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Văn phòng Trung ương và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật tổ chức Hội nghị giới thiệu, phát hành Văn kiện Đại hội XI của Đảng và triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Tới dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, đồng chí Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Duy Hùng – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật.

Các đại biểu tham dự Hội nghị giới thiệu, phát hành Văn kiện Đại hội XI của Đảng và triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn. Ảnh: gdtd.vn Thực hiện kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, ý kiến của Thường trực Ban Bí thư về việc công bố chính thức các Văn kiện Đại hội XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật và các cơ quan liên quan khẩn trương tổ chức biên tập, xuất bản Văn kiện Đại hội XI của Đảng và các tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng. Bộ Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI giới thiệu toàn văn các văn kiện gồm: Diễn văn khai mạc Đại hội, báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về các văn kiện Đại hội XI của Đảng; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Báo cáo tiếp thu giải trình của Đoàn Chủ tịch về ý kiến thảo luận của các đại biểu đối với Văn kiện Đại hội XI của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng cộng sản Việt Nam và Diễn văn bế mạc Đại hội. Bộ sách này, ngoài việc phân phối, cấp phát văn phòng cấp ủy theo kênh của Văn phòng Trung ương Đảng, Nhà xuất bản còn tổ chức giới thiệu, phát hành rộng rãi qua các hệ thống phát hành. Ngoài ra, để phục vụ các tầng lớp nhân dân tìm hiểu từng văn kiện riêng lẻ, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật đã và đang xuất bản riêng từng văn kiện quan trọng như: Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời ký quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020; Tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Đồng thời, để phục vụ công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật tổ chức, biên soạn, xuất bản bộ tài liệu nghiên cứu sâu cho từng đối tượng cụ thể như: Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (dùng cho cán bộ chủ chốt và báo cáo viên); Tài liệu học tập các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (dùng cho cán bộ, đảng viên cơ sở); Tài liệu hỏi – đáp các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XI (dùng cho hội viên, đoàn viên các đoàn thể và nhân dân); Tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu các Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng (Quyển 1). Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật cũng cho ra mắt các tài liệu tham khảo sâu, tìm hiểu về các chủ trương, chính sách lớn của Đảng... Một số đầu sách được trưng bày tại Hội nghị. Ảnh: gdtd.vn Về Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, sau khi sơ kết hơn 1 năm thực hiện thí điểm, các cơ quan Trung ương và các địa phương tham gia thực hiện Đề án đều khẳng định tính cấp thiết, thiết thực và hiệu quả của đề án và thống nhất đề nghị Ban Bí thư cho chủ trương tiếp tục triển khai trong cả nước. Sách trong đề án bao gồm các mảng đề tài: Phổ biến, giáo dục lý luận chính trị, pháp luật và kiến thức quản lý cấp cơ sở; sách giới thiệu các điển hình tiên tiến, tấm gương người tốt, việc tốt; đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, suy thoái về đạo đức, lối sống; sách phục vụ cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và sách đặc thù cho các xã, phường, thị trấn có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo... Đối với 45 đầu sách đã trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn ở 16 tỉnh thành phói được chọn làm thí điểm trong năm 2009 và 2010, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật đã cùng Ban Tuyên giáo Trung ương rà soát lại nội dung các ấn phẩm này, từ đó lựa chọn danh mục các cuốn sách tái bản năm 2011; danh mục các cuốn sách cần sửa đổi, bổ sung, cập nhật thông tin để đảm bảo chất lượng nội dung sách, trước khi trang bị cho cơ sở xã phường, thị trấn cảu 47 tỉnh còn lại trong năm 2011. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – sự thật cũng phối hợp với các Nhà xuất bản khác lựa chọn các cuốn sách bổ sung mới để trang bị cho các xã, phường, thị trấn của 63 tỉnh, thành phố trong năm 2011. Theo đó, mỗi xã, phường, thị trấn sẽ được nhận 2 bộ sách; mỗi trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện được nhận 1 bộ; mỗi thư viện cấp huyện được nhận 1 bộ. Dự kiến, số lượng sách xuất bản sẽ là 16.000 bản/đầu sách đối với 45 đầu sách đã trang bị cho cơ sở xã, phường, thị trấn ở 16 tỉnh, thành phố được chọn thí điểm và 24.500 bản/đầu sách đối với các đầu sách mới trang bị cho 63 tỉnh, thành phố trong năm 2011. Lập Phương ,