Phát huy tiềm năng hợp tác với các nước ở khu vực phía Đông, trong đó Ba Lan có vai trò đặc biệt, đang là chiến lược của Pháp trong nhiệm kỳ làm Chủ tịch Liên minh châu Âu bắt đầu từ tháng 6 này.