Với 86,64% tổng số ĐBQH có mặt tán thành, QH sáng nay thông qua nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm, trong đó nêu mục tiêu tăng lương cơ sở khoảng 7%/năm.

Theo nghị quyết, giai đoạn 2016-2020, trong chi ngân sách, phấn đấu bảo đảm 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục, đào tạo; 2% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Điều chỉnh mức lương cơ sở, lương hưu và trợ cấp người có công tăng khoảng 7%/năm…

Mục tiêu phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước cả giai đoạn 6.864 nghìn tỷ đồng, tăng 1,65 lần so với 2011-2015; bảo đảm huy động vào ngân sách nhà nước không thấp hơn 23,5% GDP.

Phan dau tang luong co so 7%/nam - Anh 1

Ảnh: Hoàng Anh

Tổng chi ngân sách nhà nước khoảng 8.025 nghìn tỷ đồng, trong đó, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển chiếm bình quân khoảng 25-26% tổng chi; giảm tỷ trọng chi thường xuyên xuống dưới 64% tổng chi.

Tổng chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước tối đa khoảng 2.000 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, chi từ nguồn trái phiếu Chính phủ là 260 nghìn tỷ, từ nguồn vốn ngoài nước là 300 nghìn tỷ, từ nguồn bán bớt phần vốn nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250 nghìn tỷ.

Phân bổ 1.800 nghìn tỷ đồng, dành 10% dự phòng chưa phân bổ để xử lý rủi ro về thu và các yêu cầu cấp bách về đầu tư trong điều hành.

Tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước 5 năm tới không quá 3,9% GDP, trong đó bội chi ngân sách trung ương không quá 3,7% GDP, bội chi ngân sách địa phương không quá 0,2% GDP.

Phấn đấu giảm mạnh bội chi ngân sách nhà nước để đến năm 2020 không quá 3,5% GDP, nhằm thực hiện cân đối ngân sách nhà nước tích cực, bảo đảm nợ công trong giới hạn cho phép.

Một mục tiêu quan trọng nữa là bảo đảm an toàn nợ công với mục tiêu nợ công hằng năm không quá 65% GDP, nợ Chính phủ không quá 54% GDP, nợ nước ngoài của quốc gia không quá 50% GDP; Nghĩa vụ trả nợ nước ngoài của quốc gia dưới 25% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ; Nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của Chính phủ (không bao gồm cho vay lại) không quá 25% so với tổng thu ngân sách nhà nước hằng năm.

Kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nợ công trong giới hạn cho phép; hạn chế tối đa cấp bảo lãnh Chính phủ cho các khoản vay mới; kiểm soát chặt chẽ bội chi và nợ chính quyền địa phương; bố trí nguồn đảm bảo trả nợ đầy đủ, đúng hạn. Không sử dụng ngân sách nhà nước để cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

Hồng Nhì