ND - Trong ba năm qua, toàn tỉnh Đác Nông đã mở được 1.129 lớp học tập tư tưởng Hồ Chí Minh với 79.862 lượt người tham gia; trong đó có 36.122 đảng viên, 23.644 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên; 1.639 người là đồng bào dân tộc thiểu số; 19.542 quần chúng góp ý cho cán bộ, đảng viên; 100% số cán bộ, đảng viên, công chức viết bài thu hoạch và đăng ký chương trình phấn đấu tu dưỡng rèn luyện đạo đức theo tấm gương của Bác.

Toàn tỉnh có 53 đơn vị huyện, thị xã, các sở, ban, ngành, đoàn thể báo cáo thực hiện kê khai tài sản, thu nhập cá nhân... Năm 2009 với chủ đề "Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác, Ban Chỉ đạo Cuộc vận động các cấp đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên học tập và tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân. Từ đó, các tập thể, cá nhân đã đăng ký thi đua, xây dựng chương trình hành động khá cụ thể, phấn đấu nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ làm việc trước Đảng và nhân dân nên đã góp phần đưa Cuộc vận động chuyển biến mạnh về chất. Qua việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân hiến đất, tài sản để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội; gương mẫu thực hiện nếp sống mới ở khu dân cư, tự nguyện làm công tác xã hội ở địa phương; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng tình làng nghĩa xóm, góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội... Đác Nông xác định những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2010 để thực hiện chủ đề của Cuộc vận động là "Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh" gắn với công tác tổ chức và tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp. Vì vậy, cùng với việc tổ chức học tập sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, nhân dân lao động, các tổ chức cơ sở đảng cần đề ra chương trình hành động thật cụ thể, sát với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương. Ngoài ra, Ban chỉ đạo Cuộc vận động sẽ tổ chức giao ban, kết hợp kiểm tra định kỳ việc thực hiện Cuộc vận động tại một số ngành và địa phương. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh cuộc vận động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tuyên giáo và xét chọn tặng thưởng cho Cuộc vận động... PV