(Cadn.com.vn) - Ngày 15-1, tại trụ sở T.Ư Đảng, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết T.Ư5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị. Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có: đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội và đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc T.Ư.

Đồng chí Lê Hồng Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, 15 năm qua, cán bộ, đảng viên và nhân dân coi trọng hơn các giá trị văn hóa, nhất là các giá trị di sản văn hóa truyền thống.

Dân chủ trên các lĩnh vực đời sống xã hội được mở rộng; dân trí được nâng lên, quyền con người được tôn trọng. Con người Việt Nam năng động, tích cực, sáng tạo hơn... Tuy nhiên, theo đồng chí Đinh Thế Huynh, kết quả đạt được qua 15 năm thực hiện Nghị quyết chưa tương xứng với tiềm năng, điều kiện, chưa đáp ứng yêu cầu và chưa vững chắc; thiếu sự gắn bó chặt chẽ giữa văn hóa và kinh tế, chính trị; chưa đủ để tác động có hiệu quả với việc xây dựng con người, xây dựng hệ giá trị mới của văn hóa Việt Nam và các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, lối sống. Văn hóa chưa thực sự trở thành động lực và mục tiêu của sự phát triển.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ: Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, mục tiêu chung được xác định là: giải phóng mạnh mẽ năng lực sáng tạo của mọi người dân, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất trong đa dạng, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân chủ nhằm đưa dân tộc Việt Nam phát triển và hạnh phúc; làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội; trở thành nền tảng vững chắc, sức mạnh nội sinh quan trọng của phát triển bền vững, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là phấn đấu đạt được những tiến bộ mới trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; hình thành hệ giá trị chuẩn mực con người Việt Nam mới trong thời đại Hồ Chí Minh; đạt kết quả rõ rệt trong xây dựng môi trường văn hóa, ý thức bảo vệ môi trường; tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa trong Đảng; bảo đảm có đủ các thiết chế cơ bản ở các địa phương và hoạt động có hiệu quả thực chất.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nêu rõ: Vấn đề cốt lõi của văn hóa mà Nghị quyết Trung ương 5 đã chỉ ra là tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa. Để đạt được những tiến bộ mới, rõ nét trong xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển toàn diện, thống nhất mà đa dạng, thấm nhuần sâu sắc tinh thần nhân văn, dân chủ, tiến bộ.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tiếp tục lấy ý kiến của các nhà quản lý, các nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân báo cáo Bộ Chính trị, trình Ban chấp hành Trung ương xem xét, quyết định; đồng thời, hoàn thiện, nâng cao chất lượng Đề án, giúp Trung ương có chủ trương đúng đắn xây dựng và phát triển văn hóa nước ta trong giai đoạn mới của đất nước.

TTXVN