Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phân công Thủ tướng thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc về điều ước quốc tế.

Phan cong Thu tuong thuc hien mot so cong viec ve dieu uoc quoc te - Anh 1

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Theo đó, Chính phủ phân công Thủ tướng thay mặt Chính phủ thực hiện một số công việc trong quy trình điều ước quốc tế: Trình Chủ tịch nước quyết định việc đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước; trình Chủ tịch nước quyết định phê chuẩn, gia nhập, sửa đổi, bổ sung, gia hạn hoặc chấm dứt hiệu lực đối với các điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước, điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ có quy định phải phê chuẩn.

Bên cạnh đó, tổ chức việc đàm phán, ký điều ước quốc tế nhân danh Nhà nước theo ủy quyền của Chủ tịch nước; quyết định ký điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ trong trường hợp cần quyết định gấp nhằm bảo đảm yêu cầu đối ngoại; ký điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ về vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi với các nhà tài trợ nước ngoài; quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, gia hạn, tạm đình chỉ hiệu lực điều ước quốc tế nhân danh Chính phủ...

HNM