Các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất hì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá.

Phai nop tien su dung dat bang tien trung dau gia - Anh 1

Từ ngày 15.11, theo quy định tại Nghị định số 135/2016 của Chính phủ, các tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất (QSD) thì tiền sử dụng đất phải nộp là số tiền trúng đấu giá (thay vì căn cứ vào 3 tiêu chí được quy định của Nghị định 45/2014 hiện nay gồm diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; Mục đích sử dụng đất và giá đất tính thu tiền sử dụng đất).

Bên cạnh đó, việc xác định giá khởi điểm để đấu giá QSD được quy định cụ thể. Ví dụ đối với trường hợp đấu giá QSD mà giá trị diện tích đất (tính theo giá đất trong bảng giá đất) là từ 30 tỉ đồng trở lên đối với các thành phố trực thuộc trung ương; từ 10 tỉ đồng trở lên đối với các tỉnh miền núi, vùng cao và từ 20 tỉ đồng trở lên đối với tỉnh còn lại sẽ do Sở Tài nguyên - Môi trường xác định.

Riêng giá khởi điểm để đấu giá QSD đối với trường hợp giá trị diện tích đất dưới các mức trên thì việc xác định giá khởi điểm sẽ do cơ quan tài chính xác định theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá đất...

M.Phương