Kể từ ngày 15/3, việc kinh doanh vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia sẽ được thực hiện theo quy định của Thông tư 83/2014/TT-BGTVT.

Theo đó, doanh nghiệp vận tải phải công bố và niêm yết công khai khi điều chỉnh giá cước vận tải. Riêng đối với khoảng cách tính cước vận tải được chuyển cho tổ chức có thẩm quyền công bố (trước đây là doanh nghiệp).

Ngoài ra, mức tối đa bồi thường hàng hóa thiếu hụt, mất mát trường hợp không có cơ sở để giải quyết được tăng lên 50.000 đồng/kg hàng hóa bị tổn thất (trước đây là 20.000 đồng/kg). Thông tư này bãi bỏ Quyết định 05/2006/QĐ-BGTVT.

Đặng Nhật