Căn cứ thông báo số 2160/TB-CNVSD ngày 14/10/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở GDCK Hà nội trân trọng thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PGT như sau: - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mệnh giá: 10.000 đồng - Ngày đăng ký cuối cùng: 1/11/2010 - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/10/2010 - Lý do và mục đích: Cổ phiếu thưởng - Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu cũ được nhận 01 cổ phiếu mới. Cổ phiếu thưởng làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ) Ví dụ: cổ đông A sở hữu 116 cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tương ứng là 116 : 20 = 5,8 cổ phiếu, cổ đông sẽ được nhận 5 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ 0.8 cổ phiếu sẽ được hủy bỏ. Cổ phiếu phát hành thêm được chuyển nhượng tự do. - Địa điểm thực hiện: + Đối với chứng khoán đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại CTCP Taxi gas Sài Gòn Petrolimex.