(Vietstock) – 9 tháng đầu năm, CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (HNX: PGS) lãi hợp nhất trước thuế 359.9 tỷ đồng, gấp đôi kế hoạch cả năm.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, doanh thu thuần trong quý 3 đạt 1,434 tỷ đồng, tăng 43.7% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 282.8 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính sụt giảm mạnh, chỉ bằng 9.5% cùng kỳ. Theo giải trình của PGS, do quý 3/2010 công ty nhận được khoản lợi nhuận bất thường 147 tỷ đồng từ việc bán phần vốn góp vào PGD.

Trong khi đó, các loại chi phí kỳ này tăng mạnh. Do đó, lợi nhuận sau thuế quý 3 giảm gần 49%.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng lợi nhuận trước thuế của công ty vẫn tăng 47.8% khi đạt 359.9 tỷ đồng, chỉ tiêu này đã gấp đôi so với kế hoạch năm (181 tỷ đồng).

Đvt: tỷ đồng