Căn cứ báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn thuộc CTCP Đầu tư và Thương mại PFV, Sở GDCK Hà Nội trân trọng thông báo như sau:

1. Tên cổ đông lớn: CTCP Đầu tư và Phát triển Sinh Thái 2. Quốc tịch: Việt Nam 3. Địa chỉ: Số 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 4. Mã chứng khoán sở hữu: PFV 5. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi nhận chuyển quyền sở hữu trên tổng số cổ phiếu lưu hành: 12.000.000 CP (tương đương với 20% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành của PFV) 6. Số lượng cổ phiếu đã nhận chuyển quyền sở hữu: 785.450 CP 7. Số lượng CP nắm giữ sau khi nhận chuyển quyền sở hữu: 12.785.450 CP (tương đương với 21,31% trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành PFV) 8. Ngày thực hiện giao dịch: 21/3/2011