Ngày 16/04/2012 HĐQT Tổng CTCP DV Tổng hợp Dầu khí (HOSE: PET) đã quyết định sáp nhập Chi nhánh Miền Trung thuộc Tổng công ty vào Chi nhánh TCT – Công ty phân phối Nguyên liệu công nghiệp Dầu khí (PIMD).