(NDH) Lợi nhuận từ hoạt động thủy sản và hợp nhất từ công ty con cùng sự gia tăng lãi hợp tác đầu tư, lãi tiền gửi là nguyên nhân chính tạo ra sự tăng trưởng mạnh về lợi nhuận của CTCP Xuyên Thái Bình (PAN).

Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (mã PAN-HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3 và 9 tháng đầu năm 2014 với doanh thu và lợi nhuận đều tăng trưởng mạnh.

Doanh thu bán hàng quý 3/2014 đạt 320 tỷ đồng, tăng 96,1 tỷ đồng , tương đương mức tăng 43% so với doanh thu cùng kỳ 2013. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu bán hàng đạt 705 tỷ đồng, tăng 65% so với doanh thu 428 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo giải trình của PAN, trong năm 2014, hoạt động thủy sản đóng góp từ đầu năm; trong khi năm 2013, doanh thu từ hoạt động thủy sản chỉ mới đóng góp từ tháng 9/2013. Ngoài ra, việc chính thức sở hữu thêm công ty con CTCP Giống cây trồng trung ương (mã NSC-HOSE) từ cuối tháng 7/2014 đã bổ sung vào doanh thu hợp nhất của PAN từ đó giúp doanh thu tăng trưởng mạnh.

Lợi nhuận gộp của công ty này cũng tăng mạnh 61,5%, từ đó kéo biên lợi nhuận gộp trong quý từ 21% lên 24%.

Trong kỳ, doanh thu tài chính tăng gần gấp 2 lần cùng kỳ nhờ tăng khoản lãi từ hợp đồng kinh doanh và lãi tiền gửi ngân hàng. Trong khi đó, chi phí tài chính giảm đáng kể từ 7,5 tỷ đồng xuống còn 307 triệu đồng. Nguyên nhân chủ yếu nhờ PAN không còn các khoản lỗ đầu tư chứng khoán như quý 3/2013.

Các khoản chi phí bán hàng và quản lý đều tăng so với cùng kỳ. Sau khi trừ đi thuế, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trong quý 3 đạt 20 tỷ đồng, tăng 42% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PAN thu về 59 tỷ đồng lãi ròng cổ đông công ty mẹ, tăng 82,5% cùng kỳ. EPS 9 tháng đạt 1.116 đồng/ cổ phiếu.

So với kế hoạch kinh doanh 140 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, PAN đã hoàn thành 80% kế hoạch.

Đến cuối quý 3/2014, vốn điều lệ của PAN đã tăng lên gấp 3 lần từ 200,5 tỷ đồng lên 605,44 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn của PAN đã tăng hơn 900 tỷ đồng, đạt 1.980 tỷ đồng.

Về cơ cấu tài sản, đầu tư tài chính đã được gia tăng đáng kể từ 14,3 tỷ đồng lên 287 tỷ đồng, trong đó có tới 243 đầu tư dài hạn khác (vốn góp thấp hơn 20%). Ngoài ra, PAN hiện đang sở 21,1% cổ phần tại CTCP Cơ điện và Môi trường Lilama và 23% cổ phần tại Lafaco (mã LAF –HOSE). Tiền, khoản phải thu, hàng tồn kho đều tăng so với cùng kỳ.

Thanh Thủy