Các nhà tài trợ quốc tế vừa cam kết cung cấp 242 triệu USD giúp Palestine thực hiện việc này