Đây là lần thứ 2 trong 4 ngày qua, chính quyền Pakistan ra lệnh quản thúc bà Bhutto nhằm ngăn cản bà lãnh đạo các cuộc tuần hành lớn