(DĐDN) - Tin từ Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1 (HT1) cho biết, kể từ ngày 11/11/2013, ông Nguyễn Ngọc Anh thôi làm chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1. Ông vẫn là thành viên HĐQT và được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT công ty.

Bên cạnh đó, ông Trần Việt Thắng thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty và đảm nhiệm chức Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng giám đốc công ty được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc thay cho ông Trần Việt Thắng.

T.H