Bill Clinton được đông đảo thừa nhận là chính khách tài năng nhất trong thế hệ của mình.