TTO - Tiếp sau các đề ôn kỳ trước, Tuổi Trẻ Online tiếp tục gửi đến các bạn thí sinh đề ôn 15, tập trung ôn về phản ứng oxi hóa rượu, phản ứng oxi hóa andehyt. Bài ôn tập hôm nay có 24 trang, gồm phần tóm tắt lý thuyết và câu hỏi luyện tập.