CTCP Tập đoàn Đại Dương (OGC) thông báo sẽ đầu tư góp vốn 5,4 tỷ đồng để thành lập CTCP Quản lý bất động sản Đại Dương.

OGC cũng vừa được UBCKNN chấp thuận việc nhận chuyển nhượng 13,6 triệu cổ phần của CTCK Đại Dương, nâng tổng số cổ phần nắm giữ lên 22,5 triệu cổ phần. Thành viên của OGC là Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) đã ra thông báo chi trả cổ tức tiền mặt đợt 1 năm 2010 cho các cổ đông với tỷ lệ 10% cổ tức (tương đương 1.000 đồng/ cổ phiếu). Thời gian thực hiện trong tháng 10/2010.