OCH ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 là hơn 33,7 tỷ đồng, cùng kỳ, công ty lỗ lên tới hơn 926,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 20,69 tỷ đồng.

CTCP Khách sạn và dịch vụ Đại Dương (mã OCH - HNX) đã công bố BCTC quý IV/2015, với doanh thu thuần đạt hơn 132,5 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, giá vốn hàng bán của công ty giảm mạnh 23% nên lợi nhuận gộp tăng 15% lên mức hơn 43 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính trong kỳ của OCH đạt hơn 21,48 tỷ đồng, tăng mạnh 72% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này, công ty được hoàn nhập chi phí tài chính gần 65 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là nhờ khoản ghi giảm chi phí tài chính (-96,4 tỷ đồng).

Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh tới 88,5% xuống chỉ còn gần 100 tỷ đồng.

Kết quả, OCH ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý IV/2015 là hơn 33,7 tỷ đồng, cùng kỳ, công ty lỗ lên tới hơn 926,8 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là hơn 20,69 tỷ đồng.

OCH (hop nhat): Nam 2015 lai sau thue gan 77 ty dong - Anh 1

Lũy kế cả năm 2015, doanh thu thuần của OCH đạt hơn 717,7 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 76,7 tỷ đồng, năm 2014, OCH lỗ tới gần 866,8 tỷ đồng.

Hết năm 2015, tiền và tương đương tiền của OCH đạt hơn 142,9 tỷ đồng, tăng 62% so với số đầu năm. Đáng chú ý, phải thu khác của OCH tại thời điểm 31/12/2015 đạt trên 1.365,2 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm, trong đó, khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn đối với ông Hà Trọng Nam vẫn là trên 628 tỷ đồng. Khoản lỗ lũy kế của OCH vẫn ở mức trên 873,58 tỷ đồng