ĐHĐCĐ CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH) đã nhất trí thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 với chỉ tiêu lợi nhuận gấp 4.7 lần so với năm 2011.

Cụ thể, tổng doanh thu phấn đấu đạt 974.8 tỷ đồng, tăng gần 73% so với thực hiện 2011.

Lợi nhuận trước thuế kế hoạch 490.2 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế 350.7 tỷ đồng, gấp 4.7 lần năm 2011. EPS dự kiến 3,500 đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2011, tổng doanh thu hợp nhất đạt 564.8 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 108.5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 74 tỷ đồng.