Ngày 25/6/2008, tại TP. HCM, NTS Group đã chính thức công bố thành lập quỹ Hỗ Trợ Giáo Dục NTS-Kaspersky trực thuộc NTS.