Biên độ giao dịch tỷ giá giữa VND/USD được điều chỉnh lên +/-2% thay cho mức +/-1% và có hiệu lực từ 27/6...