Ở Canada nơi tôi sinh sống gần 30 năm, an ninh hạ tầng và sự liên hệ láng giềng không tốt như ở nước ta. Là quốc gia với nhiều sắc dân nên hầu như nhà ai nấy biết, đèn ai nấy sáng. Thế mà khi có sự đối sử tồi tệ về nhân phẩm hay bất cứ chuyện gì xảy ra trong công đồng là chính quyền biết ngay.