(HNMO) - Từ ngày 27/6, biên độ tỷ giá USD/VND sẽ được nâng từ +/-1% lên +/-2%.