Trong giai đoạn 2016 - 2020, Thái Nguyên là một trong 21 tỉnh trên cả nước được chọn lựa để tổ chức triển khai chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả.

No luc thuc hien chuong trinh mo rong quy mo ve sinh va nuoc sach nong thon - Anh 1

Công trình nước sinh hoạt xã Nga My (huyện Phú Bình)

Khẳng định tầm quan trọng của chương trình, UBND tỉnh Thái Nguyên, Sở NN- PTNT và đặc biệt là Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tỉnh đã phân giao nhiệm vụ cho các cơ quan thành viên, phân kỳ chương trình, lập kế hoạch cụ thể để triển khai chương trình hiệu quả.

Một số kết quả bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên năm 2015:

- Tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 85,2%.

- Tỷ lệ người nghèo nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 62,3%.

- Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đạt quy chuẩn Quốc gia của Bộ Y tế đạt 60%.

- Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh là 65,1%.

Thực hiện hiệu quả Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng mục tiêu như sau:

No luc thuc hien chuong trinh mo rong quy mo ve sinh va nuoc sach nong thon - Anh 2

Khởi công công trình nước sinh hoạt xã Cát Nê, huyện Đại Từ.

+ Mục tiêu tổng quát

- Cải thiện hành vi vệ sinh, tăng cường tiếp cận bền vững tới nước sạch và vệ sinh nông thôn thuộc các xã trên địa bàn toàn tỉnh.

- Góp phần đảm bảo đến năm 2020 số người dân có nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 95% (trong đó có 70% đạt quy chuẩn 02 của Bộ Y tế), 75% số hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh, 100% số trường học và Trạm Y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch.

+ Mục tiêu cụ thể của Chương trình

- Số đấu nối cấp nước khoảng: 12.500 đấu nối với số người hưởng lợi từ cấp nước khoảng 43.750 người.

- Số xã đạt vệ sinh toàn xã: 35 xã

- Số nhà tiêu hộ gia đình trên toàn tỉnh được xây mới hoặc cải tạo khoảng: 5.150 nhà tiêu.

- Số công trình nước sạch, vệ sinh trường học được xây mới và cải tạo: 6 công trình.

- Số công trình nước sạch, vệ sinh Trạm Y tế: 48 công trình.

No luc thuc hien chuong trinh mo rong quy mo ve sinh va nuoc sach nong thon - Anh 3

Công trình nước sinh hoạt xã Nga My (huyện Phú Bình)

- Giảm mạnh phóng uế bừa bãi và tăng mạnh tỷ lệ dân số thường xuyên thực hành hành vi vệ sinh tốt.

- Tăng độ bao phủ nước hợp vệ sinh ở các khu vực mục tiêu.

- Bảo đảm phần lớn trường học (điểm trường chính) và các trạm y tế ở khu vực có nhà tiêu hợp vệ sinh, có đủ hệ thống cấp nước và trang thiết bị rửa tay.

- Xây dựng năng lực ở cấp huyện, xã và thôn, bản nhằm xây dựng thể chế mạnh mẽ và cung cấp cho họ nguồn lực cần thiết nhằm thiết kế, thực hiện, quản lý và quan trọng nhất, nhằm duy trì sự hoạt động bền vững các công trình vệ sinh và cấp nước.

Đến thời điểm hiện nay, với vai trò là cơ quan thường trực thực hiện hợp phần quan trọng cấp nước nông thôn cho cộng đồng dân cư, Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn tỉnh Thái Nguyên đã và đang triển khai các phần công việc đảm bảo tiến độ, hiệu quả, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của chương trình, góp phần xây dựng nông thôn mới Thái Nguyên xứng đáng là trung tâm vùng Việt Bắc.