Nội dung lấy ý kiến lần này vẫn là thông qua danh sách cụ thể phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Trước đó một tháng, các cổ đông cũng đã được trình và thông qua phương án phát hành riêng lẻ 6 triệu cổ phiếu.

NKG tiep tuc lay y kien co dong ban chuyen phat hanh rieng le - Anh 1

Danh sách cổ đông CTCP Thép Nam Kim (mã NKG-HoSE) sẽ được chốt vào ngày 17/10/2016. Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến sẽ diễn ra trong quý IV năm 2016.

Theo thông báo của Tôn Nam Kim, doanh nghiệp này sẽ trình và xin ý kiến cổ đông thông qua danh sách cụ thể phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược.

Cách đây một tháng, 9/9/2016, Nam Kim đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông và được thông qua về cả hai việc, gồm: phát hành riêng lẻ cho đối tác từ Hàn Quốc là Unicoh Specialty Chemicals và thông qua việc đầu tư mua lại CTCP Ống thép Nam Kim.

Mặc dù không đạt được tỷ lệ nhất trí tuyệt đối, nhưng với tỷ lệ 88%, các tở trình đều đã đủ điều kiện thông qua.

Theo phương án cũ, NKG sẽ phát hành 6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 22.300 đồng/cổ phiếu cho Unicoh Specialty Chemicals Co.,Ltd. Số cổ phần chào bán cho đối tác Hàn Quốc lần này tương đương 24% lượng cổ phiếu tối đa dự kiến chào bán riêng lẻ. Số tiền thu về dự kiến gần 134 tỷ đồng sẽ được sử dụng mua sắm thiết bị máy móc sản xuất và bổ sung nguồn vốn lưu động.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2015, Nam Kim đã thông qua việc chào bán tối đa 25 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Tuy nhiên, công ty chưa thực hiện trong năm 2015. Lượng cổ phần chào bán đã được cổ đông phê duyệt trong lần lấy ý kiến trước chỉ tương đương 24% lượng cổ phiếu tối đa dự kiến chào bán.

Đại diện của phía Nam Kim cho biết hiện công ty mới thực hiện chốt danh sách cổ đông. Còn tài liệu lấy ý kiến cổ đông sẽ được gửi tới các cổ đông sau khi HĐQT thống nhất quyết nghị. Vị này cũng cho biết khả năng lần lấy ý kiến tới sẽ liên quan đến việc phát hành riêng lẻ một phần/ toàn bộ lượng cổ phiếu còn lại.