Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức Đợt 1/2010 bằng tiền mặt CTCP Chế biến Thực phẩm Kinh đô Miền Bắc như sau:

Tài liệu đính kèm: NKD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức Đợt 1/2010 bằng tiền mặt