Mục tiêu tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hàng năm tối thiểu 20%.

Công ty cổ phần dịch vụ hạ tầng mạng, mã NIS , công bố nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

Đại hội thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, với doanh thu 35,4 tỷ đồng, tăng 1% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế 1,5 tỷ đồng, chỉ đạt 70% kế hoạch.

Năm 2012, công ty đặt kế hoạch doanh thu 53,7 tỷ đồng, tăng 51% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế 3,45 tỷ đồng, tăng 132%. Cổ tức dự kiến 8-10%.

Đại hội cổ đông thông qua phương án tái cấu trúc hoạt động công ty giai đoạn 2012 - 2014, với mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận bình quân hàng năm không thấp hơn 20%, phấn đấu tốc độ tăng trưởng 30%.

NIS sẽ cơ cấu lại hoạt động cho thuê hạ tầng BTS , giảm tỷ lệ hoạt động cho thuê hạ tầng BTS trong kết quả kinh doanh.

Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông, công ty tập trung kinh doanh nội dung số, cung cấp các giải pháp hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông cho doanh nghiệp.

Ngoài ra, công ty sẽ tìm kiếm cơ hội mở rộng hoạt động sang các lĩnh vực mới, tìm kiếm cơ hội thông qua hoạt động M&A.

Nguồn DVT/HNX