Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Thuận họp, thống nhất đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2009. Trước hết, tỉnh tập trung chăm lo, tạo chuyển biến, tiến bộ mới trong công tác cán bộ, đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cán bộ.