Bão đến, một chiếc ba lô gọn nhẹ trên vai cùng lỉnh kỉnh phương tiện hành nghề, nhà báo tất tả lên đường…