Hanoinet - Ông Ân dẫu có keo kiệt đến đâu cũng còn thua xa ông Bản. Người làng tôi bảo ba chục năm nay gia đình ông không phải may quần áo, không phải sắm chăn màn, giầy dép vì nguồn đó là…vô tận.