Em học không nhiều, nhưng em biết giết người là phải đền mạng. Những ngày bị giam, em cũng đã ...