(VOH) - Trong năm 2013, ngành Tuyên giáo thành phố đã tập trung tổ chức tuyên truyền, quán triệt, triển khai nội dung và chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ sáu, lần thứ bảy và lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; đặc biệt là đợt tuyên truyền về lấy ý kiến nhân dân góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; về Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị thành phố; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo của Việt Nam…

Kết quả một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng đã đạt được chuyển biến bước đầu quan trọng, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, Đảng viên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng và Đảng viên, ra sức khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị đã đi vào nền nếp và trở thành việc làm thường xuyên của các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang; phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp… qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức chính trị, định hướng hành động và giải đáp được nhiều vấn đề tư tưởng, tạo nội lực tinh thần trong cán bộ, Đảng viên và nhân dân thành phố….

Trong năm 2014, Tuyên giáo thành phố tập trung tiếp tục quán triệt, triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ IX, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; đặc biệt các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XI, các chỉ thị của Đảng; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự phấn khởi, củng cố niềm tin, góp phần tăng cường sự thống nhất tư tưởng, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận cao trong nhân dân thành phố; nỗ lực vượt khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2014.

Công tác tuyên giáo thành phố trong năm nay sẽ tập trung vào những giải pháp chủ yếu như: Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo theo hướng nâng cao sức thuyết phục và tính chiến đấu, tập trung đầu tư hoạt động tại cơ sở, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực; Xây dựng lực lượng nòng cốt, đội ngũ cộng tác viên mạnh trên các lĩnh vực quan trọng; Nâng cao nhận thức thực hiện công tác tư tưởng là trách nhiệm của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu giúp cấp ủy trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa của Ban tuyên giáo các cấp, bảo đảm tính chủ động và kịp thời về những nội dung theo chức năng và được cấp ủy giao; chú trọng bảo đảm định hướng tư tưởng chính trị và đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc thù, điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị và những vấn đề phát sinh; Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Thường xuyên thực hiện chỉ đạo, định hướng hoạt động báo chí, xuất bản, văn học, nghệ thuật, góp phần định hướng tư tưởng và giáo dục thẩm mỹ, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Đẩy mạnh công tác phát hiện, bồi dưỡng, cổ vũ, tuyên dương, giới thiệu điển hình tiên tiến, mô hình sáng tạo, giải pháp hay về công tác tư tưởng, văn hóa, về thi đua lao động, học tập, sản xuất, chiến đấu trong xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố và các lĩnh vực; nhất là cá nhân, tập thể thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Củng cố, tổ chức hoạt động các lực lượng hiện có và phát triển thêm đối với các lĩnh vực mới, cần thiết…