(SVVN) 10 tiết học thì nghỉ 7 tiết, cũng không đi thi, thi lại cũng bỏ nốt. Nhưng họ tìm mọi cách để có một bảng điểm ổn, để được ở lại và đi làm thêm. Một bộ phận SV Việt du học Pháp đã và đang sống như thế.