(NDHMoney) Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần Nhựa Vân Đồn.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tháng 6 năm 2007, Nhựa Vân Đồn đã thực hiện chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 25 tỷ đồng lên 81 tỷ đồng cho 193 nhà đầu tư, là chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điểm b Khoản 12 Điều 6 Luật Chứng khoán. Tuy nhiên, công ty không đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, vi phạm các quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Chứng khoán và Điều 21 Luật Chứng khoán. Nhựa Vân Đồn đã trở thành công ty đại chúng từ ngày 1/1/2007 với vốn điều lệ đã góp đạt 25 tỷ đồng và 129 cổ đông. Tuy nhiên đến ngày 17/8/2010, công ty mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là vi phạm quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán. Xét tính chất và mức độ vi phạm, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phạt Nhựa Vân Đồn 70 triệu đồng, trong đó, phạt 50 triệu đồng theo quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP và phạt 20 triệu đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 36/2007/NĐ-CP.