ĐHĐCĐ thường niên 2012 của CTCP Đường Ninh Hòa (HOSE: NHS) đã thông qua phương án chào bán 20.25 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 101.25 tỷ đồng lên 303.75 tỷ đồng.

Theo đó, tỷ lệ thực hiện quyền là 1:2 với giá bán 10,000 đồng/cp. Thời điểm chào bán cụ thể trong năm 2012 sau khi được UBCKNN chấp thuận.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2012 NHS đặt chỉ tiêu doanh thu thuần 791 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 62 tỷ đồng. Cổ tức giảm còn 30%.

Khép lại năm tài chính 2011, NHS đạt 74.5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Công ty sẽ trích 36.45 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, trong đó NHS đã tạm ứng 20% trong năm 2011 và sẽ thanh toán phần còn lại trong năm 2012.