Cùng với sự ra đời của hệ thống trường bán trú là sự xuất hiện của đội ngũ bảo mẫu. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm tồn tại, quyền lợi và thu nhập của người làm nghề bảo mẫu vẫn chưa được quan tâm một cách thích đáng.