Báo cáo giám sát tình hình ban hành và thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư công cho tam nông từ năm 2006-2011 (thuộc Chương trình giám sát của Quốc hội) do Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 18/4 cho thấy, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách để phát triển tam nông, huy động toàn bộ hệ thống chính trị để giải quyết đồng bộ các vấn đề ở nông thôn.

Sau khi có Nghị quyết TW 7 (Khóa X) về nông nghiệp, nông thôn, nông dân, tổng vốn đầu tư bố trí cho lĩnh vực này từ năm 2009-2011 là 286.212 tỷ đồng, bằng 52,3% tổng vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước và trái phiếu Chính phủ, gấp 1,95 lần so với trước khi có Nghị quyết (giai đoạn 2006-2008). Các nguồn vốn ODA ưu đãi khác dành cho nông nghiệp, thủy lợi, lâm nghiệp và thủy sản lên tới gần 4 tỷ USD...

TS- CT