Nhiều người thích mua bán trên lòng, lề đường vì tiện và rẻ.