Ngày 3/12, một ủy ban chuyên gia của Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành phiên họp đầu tiên nhằm thảo luận biện pháp cải tổ Bộ Quốc phòng.