Với khẩu pistol trong tay, Adept có thể hất tung kẻ thù vào không trung.

Adept là nhân vật có khả năng tác động đến thế giới vật lý bằng sức mạnh của suy nghĩ. Được cấy các mô L5x sinh học, lớp nhân vật này có thể sử dụng kháng sinh (biotic) để điều khiển môi trường, bao gồm cả kẻ thù ở gần. Không sở hữu các kỹ năng công nghệ, nhưng với sự hỗ trợ của những sức mạnh có tên gọi như Singularity, Lift, Throw và Warp, nhân vật này có thể làm suy yếu kẻ thù, đồng thời tạo ra các Barrier để tự bảo vệ. Thành Trung